Dr matar pasadena svorio netekimas, Document Information

Árenginys, susidedantis ið dviejø beðvaistikliniø stûmokliniø árenginiø pagal punktus, turinèiø vienodus ar skirtingus parametrus, b esiskiriantis tuo, kad tø dviejø beðvaistikliniø stûmokliniø árenginiø judëjimo keitimo mechanizmai 2, 2' sumontuoti bendroje korpuso 1 aðyje, kiekvieno ið tø dviejø árenginiø judëjimo keitimo mechanizmø 2, 2' galinës aðys 17, 17' , kreipianèiosios 21, 21' bei stûmokliniai mechanizmai yra prieðingose korpuso 1 pusëse, o tie árenginiai sujungti tarpusavyje taip, kad vieno judëjimo keitimo mechanizmo, pavyzdþiui, mechanizmo 2 , skriejikas 14 nejudamai sutvirtintas su kito judëjimo keitimo mechanizmo 2' centrinio krumpliaraèio 23' centriniu velenu 18' , pirmojo judëjimo keitimo mechanizmo 2 centrinis velenas 18 laisvai sukasi jo skriejike 14 , o antrojo judëjimo keitimo mechanizmo 2' skriejikas 14' laisvai sukasi korpuse 1. Árenginys, susidedantis ið dviejø beðvaistikliniø stûmokliniø árenginiø pagal punktus, turinèiø vienodus ar skirtingus parametrus, b e siskiriant i s tuo, kad tø dviejø beðvaistikliniø stûmokliniø árenginiø judëjimo keitimo mechanizmai 2, 2' sumontuoti bendroje korpuso 1 aðyje, kiekvieno ið tø dviejø árenginiø judëjimo keitimo mechanizmø 2, 2' galinës aðys 17, 17' , kreipianèiosios 21, 21' bei stûmokliniai mechanizmai yra prieðingose korpuso 1 pusëse, o tie árenginiai sujungti tarpusavyje taip, kad vieno judëjimo keitimo mechanizmo, pavyzdþiui, mechanizmo 2 , vidinio kabinimo krumpliaratis 12 nejudamai sutvirtintas su kito judëjimo keitimo mechanizmo 2' skriejiko 14' centriniu velenu 18' , pirmojo judëjimo keitimo mechanizmo 2 centrinis velenas 18 laisvai sukasi jo vidinio kabinimo krumpliaratyje 12 , o antrojo judëjimo keitimo mechanizmo 2' vidinio kabinimo krumpliaratis 12' laisvai sukasi korpuse 1. Vileiðio g LT Vilnius tel. Bûgos g. Bûdas pagal punktà 44, dar turintis: pirðto padëties realaus laiko gráþtamojo ryðio tiekimà, kol naudotojas manipuliuoja savo pirðtu virð pirðtø atspaudø jutiklio, tuo bûdu palengvinant optimalø pirðto nustatymà virð jutiklio. Basanavièiaus g.

Transkript 1 2 Lietuvos Respublikos valstybinio patentø biuro oficialiame biuletenyje skelbiami iðradimai, dizainas, prekiø þenklai, registruoti Lietuvos Respublikos registruose pagal m. Lietuvos Respublikos prekiø þenklø ástatymà Nr. VIII, m. Lietuvos Respublikos patentø ástatymà Nr. I, m. Lietuvos Respublikos dizaino ástatymà Nr. IXEuropos patentinës paraiðkos bei patentai, iðplësti Lietuvos Respublikoje m. Iðradimø, dizaino, prekiø þenklø bei Europos patentiniø paraiðkø bei patentø paskelbimo ðiame oficialaus biuletenio numeryje data m.

Kai Mikalojus Kopernikas Nicolaus Copernicus ir Galilėjas Galilė­ j u s įrodė, kad planetos skrieja aplink Saulę, o ne aplink Žemę, ir Izaokas N i u t o n a s a t r a d o dėsnius, kurie valdo tą j u d ė j i m ąastro­ l o g i j a t a p o visai n e į t i k i m a. Kitaip tariant, j e i galiotų mokslinis determinizmas, iš prin­ cipo galėtume numatyti ateitį ir mums nereikėtų astrologijos. Tais atvejais dalelės p a d ė t i e s ne- apibrėžtumas mažas. Tai r o d okad greičio tikimybė pasiskirsto plačiame intervale.

Ignoto g. Jakðto g.

Viðinskio g. Vytautas Dovydënas V. Grybo g LT Vilnius tel. Basanavièiaus g. Leono A. Kuèinsko patentiniø paslaugø firma Kaðtonø g.

Hawking Visatariesutokevale2006 Krantai

Kavoliuko g LT Vilnius tel. Vytautas Guobys Ateities g. Nijolë Viktorija Mickevièienë Paneriø g. Stonkaus individuali firma Mes patys p.

  • В этом случае индивидуальное счастье окажется на втором плане.
  • Управлять кораблем оказалось совсем просто -- требовалось лишь в самых общих чертах сформулировать желание, а уж робот сам прорабатывал все детали.
  • Lėtas svorio kritimas bet prarandami centimetrai

Mickevièiaus g LT Kaunas tel. Petras Puzinas P. Puzino ámonë Kalnuoèiai Aguonø g.

Bûgos g. Druskio g LT Vilnius tel. Vileiðio g LT Vilnius tel. Donelaièio g LT Kaunas tel. Visø pirma iðliejamas apvalus saugyklos betono pamatas.

Prie ðio betono pamato apskritimu pritvirtintas kampuotis, paliekant maþà tarpà tarp kampuoèio ir pamato kraðto. Ant kampuoèio pritvirtinami metalo lakðtai, tokiu bûdu suformuojama pirmoji metalo lakðtø eilë. Saugyklos stiprumui pagerinti ant metalo lakðtø tvirtinami metalo pleiðtai, tokiu bûdu sudaromas reikiamas konstrukcijos standumas. Iðradimo tikslas - praturtinti gërimus biologiðkai vertingomis augalinës kilmës medþiagomis, gerinanèiomis ðirdies ir kraujagysliø darbà bei atliekanèiomis afrodiziakø vaidmená, tokiomis kaip þenðenis, damiana, ginkmedis, catuaba, tribulus terrestris, medþio jochimbe þievës ekstraktas.

Tikslas pasiekiamas tuo, kad á gërimà, kurio sudëtyje yra vaisiø-darþoviø sultys arba jø koncentratas arba be jo, cukrus arba jo pakaitalai, citrinø rûgðtis arba kita organinë rûgðtis, stabilizatorius arba be jo ir vanduo, konservantas arba be jo, natûralios arba identiðkos natûralioms skoninës medþiagos arba be jø, papildomai áeina biologiðkai aktyvûs afrodiziakø kilmës maisto ingredientai, masës procentais 0,0.

Grindjuostës iðilginis elementas yra suformuotas sliekinës ekstruzijos bûdu ið standaus polivinilchlorido, modifikuoto priedais, pagerinanèiais reologines eksploatacijos savybes.

Ðio elemento profilis yra latako formos, kurio skerspjûvis yra graikiðkos didþiosios omega su prailgintais petimis formos.

Vienas ið prailgintø peèiø turi sritá 1kuri yra maþdaug lygiagreti raidës omega virðutiniam pavirðiui 2o likusi peties 3 pavidalo jos dalis iðlenkta lanku þemyn. Antrasis Ridës omega prailgintas petys 4 iðlenktas lanku aukðtyn. Peèiø 1 ir 4 galai 5 ir 6 padaryti elastingais. Jie pagaminti koekstruzijos bûdu ir plastifikuoto polivinilchlorido.

Stûmokliø blokà sudaro du dvipusio veikimo stûmokliai, kuriø cilindrø virðûnës nukreiptos á prieðingas puses. Stûmokliø bendro koto viduryje átaisyta ávorë krumplinës pavaros alkûnës laisvajam galui prijungti. Sûrio galvutë, gaunama ið sûrio masës, b esiskirianti tuo,kadpagaminta sukinio, ribojamo dviejø pagrindø, formos, kur kiekvieno pagrindo diametras D parinktas nuo 87 mm iki mm, kur gaunamas sukinys yra apskritimas, kurio spindulys R yra nuo 0,92D iki 0,96D, o atstumas L tarp pagrindø yra nuo 0,9D iki 1,0D.

Galvutë pagal 1 punktà, b e siskirianti tuo, kad pagrindai yra plokðti. Galvutë pagal 2 punktà, b e siskirianti tuo, kad pagrindai yra lygiagretûs. Galvutë pagal 1 punktà, b e siskirianti tuo, kad kiekvieno pagrindo diametras yra mm.

Hawking Visatariesutokevale Krantai | PDF

Galvutë pagal 1 punktà, b e siskirianti tuo, kad atstumas tarp pagrindø yra 95 mm. Galvutë pagal 1 punktà, b e siskirianti tuo, kad vidurinëje sukinio dalyje yra þiedinë briaunelë. Galvutë pagal 5 punktà, b e siskirianti tuo, kad briaunelës plotis yra 4 ± 6 mm, o briaunelës aukðtis yra nuo 1,0 mm iki 1,2 mm.

Galvutë pagal 1 punktà, b e siskirianti tuo, kad sàlytis tarp sukinio ir pagrindø yra uþapvalintas. Galvutë pagal 7 punktà, b e siskirianti tuo, kad uþapvalinimo spindulys yra nuo 2 mm iki 4 mm. Griboedova 31, Dzerzhinsk, Nizhegorodskaya obl. Dinamo 3, St. Peptidinës prigimties vaistinës medþiagos kompozicija, galinti reguliuoti gliukozës kieká, turinti veikløjá peptidiná agentà ir farmaciniu poþiûriu priimtinà neðiklá, b e siskirianti tuo,kadjoje kaip veiklusis pagrindas yra efektyvus kiekis tetrapeptido Lys-Glu-Asp-Trp-NH Medþiaga pagal 3 punktà, b e siskirianti tuo, kad minëta medþiaga yra pateikta peroraliniam vartojimui tinkamoje formoje.

Medþiaga pagal 3 punktà, b e siskirianti tuo, kad minëta medþiaga yra pateikta parenteriniam vartojimui tinkamoje formoje. Farmakologinës medþiagos panaudojimas pagal 6 punktà gamybai vaisto, skirto parenteriniam vartojimui.

  1. Ar geriau miega padeda numesti svorį
  2. Priepuolis med svorio netekimui
  3. Хотя вся картина была залита беспощадным сиянием солнца, огромная эта язва на теле земли оказалась глубокого черного цвета.
  4. Машины, ведущие себя совершенно случайным образом, события, результат которых никогда нельзя предсказать независимо от объема имеющейся информации - от всего этого философ и игрок получали равное наслаждение.

Farmakologinës medþiagos panaudojimas pagal 6 punktà gamybai vaisto, skirto peroraliniam dr matar pasadena svorio netekimas. Pretorijaus g. Dirþas, sudarytas ið juostos su uþsegimu, b e s i - skiriantis tuo, kad turi bent vienà pakabinimo dirþelá, pritvirtintà prie juostos ir skirtà uþkabinti uþ sëdynës atramos.

Dirþas pagal 1 punktà, b esiskiriantis tuo, kad pakabinimo dirþelio ilgis reguliuojamas. Dirþas pagal 1 arba 2 punktus, b e siskiriant i s tuo, kad turi du pakabinimo dirþelius. Dirþas pagal 1 arba 2 punktus, b e siskiriant i s tuo, kad pakabinimo dirþeliai skirti uþkabinti uþ sëdynës galvos atramos.

Gravitacinis variklis pagal punktus b e siskiriantis tuo,kadantsukamojo nupjauto kûgio 1 sukimosi aðies 4þemiau kûgio 1 pagrindo 3yra vienu galu átvirtinta standi, laisvos tikslingos formos jungtis 24 taip, kad ji laisvai sukasi ant tos aðies kaip deginti riebalus pažastyse pasislinkti iðilgai jos ir nelieèia jos atramos 5o jungties 24 horizontaliojoje dalyje 25 yra iðgræþta skylë 26ties kuria, nupjauto kûgio 1 dr matar pasadena svorio netekimas 3yra padaryta tos skylës 26 diametro ploèio, bet nenustatyto ilgio lanko, kurio spinduliø susikirtimo centras yra nupjauto kûgio 1 sukimosi aðis 4formos iðima 27per kurià bei minëtà jungtyje 24 padarytà skylæ 26tos skylës 26 diametro dydþio varþtu-fiksatoriumi 28jungtis 24 yra standþiai átvirtinta nupjauto kûgio 1 pagrinde 3 reikalingoje vietoje, t.

Gravitacinis variklis pagal punktus b e siskiriantis ðiuokonstrukciniu, bent vienkartiniu, variklio paruoðimu veikimui: esant nuoþulniajam þiediniam diskui 15 pradinëje padëtyje, t. Gravitacinis variklis pagal punktus b e s i - skiriantis tuo,kadyragalimosvariklio modifikacijos, kai krûvis 83 yra standþiai átvirtintas tiesiogiai apkrovimo jungties 58 aðelëje 59atsisakant paèios apkrovimo jungties 58ðerdies 53movos 62 ir pan.

dr matar pasadena svorio netekimas

Gravitacinis variklis pagal punktus b esiskiriantis tuo, kad yra galima modifikacija iðeinant ið to, kad variklio sudedamøjø daliø skaièius yra nenustatomas dr matar pasadena svorio netekimas dësningumo, kad nupjauto kûgio 1 virðutinë sukimosi aðis 4 apsisuka vienà kartà nuoþulniajam þiediniam diskui 15prie kurio yra standþiai pritvirtintas iðorinis cilindras 7kurio ilgis yra lygus nuliui, t.

Árenginys pagal 1 punktà, b esiskiriantis tuo, kad judëjimo keitimo mechanizmo 2 krumpliaraèiai sumontuoti prieðingoje korpuso 1 pusëje, negu laikiklis 16 ir galinë aðis 17o satelitinis krumpliaratis 13 nejudamai uþtvirtintas ant ekscentriðkai sumontuotos aðies 15laisvai besisukanèios skriejiko 14 ekscentrinëje kiaurymëje ir nejudamai sutvirtintos su laikikliu 16 bei galine aðimi Árenginys, susidedantis ið dr matar pasadena svorio netekimas beðvaistikliniø stûmokliniø árenginiø pagal punktus, turinèiø vienodus ar skirtingus parametrus, b e siskiriant i s tuo, kad tø dviejø beðvaistikliniø stûmokliniø árenginiø judëjimo keitimo mechanizmai 2, 2' sumontuoti bendroje korpuso 1 aðyje, kiekvieno ið tø dviejø árenginiø judëjimo keitimo mechanizmø 2, 2' galinës aðys 17, 17'kreipianèiosios 21, 21' bei stûmokliniai mechanizmai yra prieðingose korpuso 1 pusëse, o tie árenginiai sujungti tarpusavyje taip, kad vieno judëjimo keitimo mechanizmo, pavyzdþiui, mechanizmo 2vidinio kabinimo krumpliaratis 12 nejudamai sutvirtintas su kito judëjimo keitimo mechanizmo 2' skriejiko 14' centriniu velenu 18'pirmojo judëjimo keitimo mechanizmo 2 centrinis velenas 18 laisvai sukasi jo vidinio kabinimo krumpliaratyje 12o antrojo judëjimo keitimo mechanizmo 2' vidinio kabinimo krumpliaratis 12' laisvai sukasi korpuse 1.

Árenginys pagal 3 iu prieš svorio netekimą, b esiskiriantis tuo, kad antrojo judëjimo keitimo mechanizmo 2' skriejiko 14' centrinis velenas 18' laisvai sukasi jo vidinio kabinimo krumpliaraèio 12' viduje, tas vidinio kabinimo krumpliaratis 12' nejudamai sutvirtintas su pirmojo judëjimo keitimo mechanizmo 2 skriejiko 14 centriniu velenu 18o pirmojo judëjimo keitimo mechanizmo 2 vidinio kabinimo krumpliaratis 12 laisvai sukasi korpuse 1.

Árenginys pagal 3 punktà, b esiskiriantis tuo, kad judëjimo keitimo mechanizmø 2, 2' vidinio kabinimo krumpliaraèiai 1212' nejudamai sutvirtinti tarpusavyje, o centriniai velenai 18, 18' laisvai atskirai sukasi jø viduje. Árenginys pagal 3 punktà, b esiskiriantis tuo, kad judëjimo keitimo mechanizmø 2, 2' centriniai velenai 18, 18' nejudamai sutvirtinti tarpusavyje, o vidinio kabinimo krumpliaraèiai 12, 12' laisvai atskirai dr matar pasadena svorio netekimas korpuse 1.

Árenginys pagal 8 punktà, b e siskiriantis tuo, kad judëjimo keitimo mechanizmo 2 iðorinio kabinimo krumpliaraèiai 13, 23 sumontuoti prieðingoje korpuso 1 pusëje, negu laikiklis 16 ir galinë aðis 17o satelitinis krumpliaratis 13 nejudamai uþtvirtintas ant ekscentriðkai sumontuotos aðies 15laisvai besisukanèios skriejiko 14 ekscentrinëje kiaurymëje ir nejudamai sutvirtintos su laikikliu 16 bei galine aðimi Árenginys, susidedantis ið dviejø beðvaistikliniø stûmokliniø árenginiø pagal punktus, turinèiø vienodus ar skirtingus parametrus, b esiskiriantis tuo, kad tø dviejø beðvaistikliniø stûmokliniø árenginiø judëjimo keitimo mechanizmai 2, 2' sumontuoti bendroje korpuso 1 aðyje, kiekvieno ið tø dviejø árenginiø judëjimo keitimo mechanizmø 2, 2' galinës aðys 17, 17'kreipianèiosios 21, 21' bei stûmokliniai mechanizmai yra prieðingose korpuso 1 pusëse, o tie árenginiai sujungti tarpusavyje taip, kad vieno judëjimo keitimo mechanizmo, pavyzdþiui, mechanizmo 2skriejikas 14 nejudamai sutvirtintas su kito judëjimo keitimo mechanizmo 2' centrinio krumpliaraèio 23' centriniu velenu 18'pirmojo judëjimo keitimo mechanizmo 2 centrinis velenas 18 laisvai sukasi jo skriejike 14o antrojo judëjimo keitimo mechanizmo 2' skriejikas 14' laisvai sukasi korpuse 1.

Árenginys pagal 10 punktà, b esiskiriantis tuo, kad antrojo judëjimo keitimo mechanizmo 2' centrinio krumpliaraèio 23' centrinis velenas 18' laisvai sukasi to mechanizmo skriejiko 14' viduje, skriejikas 14' nejudamai sutvirtintas su pirmojo judëjimo keitimo mechanizmo 2 centrinio krumpliaraèio 23 centriniu velenu 18o pirmojo judëjimo keitimo mechanizmo 2 skriejikas 14 laisvai sukasi korpuse 1.

Árenginys pagal 10 punktà, b esiskiriantis tuo, kad judëjimo keitimo mechanizmø 2, 2' skriejikai 14, 14' nejudamai sutvirtinti tarpusavyje, o centriniai velenai 18, 18' laisvai atskirai sukasi dr matar pasadena svorio netekimas viduje.

Árenginys pagal 10 punktà, b esiskiriantis tuo, kad judëjimo keitimo mechanizmø 2, 2' centriniai velenai 18, 18' nejudamai sutvirtinti tarpusavyje, o skriejikai 14, 14' atskirai laisvai sukasi korpuse 1.

Dr matar pasadena svorio netekimas, susidedantis ið dviejø kinematiðkai vienodø beðvaistikliniø stûmokliniø árenginiø pagal punktus, turinèiø vienodus ar skirtingus parametrus, b e siskiriantis tuo,kadtødviejø beðvaistikliniø stûmokliniø árenginiø judëjimo keitimo mechanizmai 2, 2' sumontuoti bendroje korpuso 1 aðyje, kiekvieno ið tø dviejø árenginiø judëjimo keitimo mechanizmø 2, 2' galinës aðys 17, 17'kreipianèiosios 21, 21' bei stûmokliniai mechanizmai yra prieðingose korpuso 1 pusëse, tie árenginiai sujungti tarpusavyje taip, kad pirmojo judëjimo keitimo mechanizmo 2 skriejikas 14 nejudamai sujungtas su antrojo judëjimo keitimo mechanizmo 2' skriejiku 14'o pirmojo judëjimo keitimo mechanizmo 2 centrinis velenas 18 nejudamai sujungtas su antrojo judëjimo keitimo mechanizmo 2' centriniu velenu 18'.

Árenginys pagal 15 punktà, b esiskiriantis tuo, kad dr matar pasadena svorio netekimas judëjimo keitimo mechanizmo 2' centrinio krumpliaraèio 23' centrinis velenas 18' laisvai sukasi to mechanizmo skriejiko 14' viduje, tas skriejikas 14' nejudamai sutvirtintas su pirmojo judëjimo keitimo mechanizmo 2 centriniu velenu 18o pirmojo judëjimo keitimo mechanizmo 2 vidinio kabinimo krumpliaratis 12 laisvai sukasi korpuse 1.

Árenginys pagal 15 punktà, dr matar pasadena svorio netekimas esiskiriantis tuo, kad pirmojo judëjimo keitimo mechanizmo 2 vidinio kabinimo krumpliaratis 12 nejudamai sutvirtintas su antrojo judëjimo keitimo mechanizmo 2' skriejiku 14'pirmojo judëjimo keitimo mechanizmo 2 skriejiko 14 centrinis velenas 18 laisvai sukasi vidinio kabinimo krumpliaraèio 12 viduje, o antrojo judëjimo keitimo mechanizmo 2' centrinio krumpliaraèio 23' centrinis velenas 18' laisvai sukasi to mechanizmo skriejiko 14' viduje.

Árenginys pagal 15 punktà, b esiskiriantis tuo, kad pirmojo judëjimo keitimo mechanizmo 2 skriejiko 14 centrinis velenas 18 nejudamai sutvirtintas su antrojo judëjimo keitimo mechanizmo 2' centrinio krumpliaraèio 23' centriniu velenu 18'o vidinio kabinimo krumpliaratis 12 bei antrojo judëjimo keitimo mechanizmo 2' skriejikas 14' laisvai atskirai sukasi korpuse 1.

Árenginys pagal 1 2 ir punktus, b esiskiriantis tuo, kad korpuse 1 nejudamai sumontuoti du cilindrai 3iðdëstyti vienoje aðyje vienas prieðais kità skirtingose nuo galinës aðies 17 pusëse, stûmokliø 4cilindrø galvuèiø 5darbinës ertmës 6 uþpildymo ir iðlaisvinimo elementø 7 bei iðilginiø jungèiø 8 kiekis taip pat yra dvigubas, o gamybos paklaidø kompensavimui vienoje iðilginëje jungtyje 8 ávestas, pavyzdþiui, kompensacinis ðarnyras 24sujungtas su kita iðilgine jungtimi 8arba panaudotas kitas þinomas gamybos paklaidø kompensavimo bûdas.

Árenginys, susidedantis ið keliø vienodø ar skirtingø árenginiø pagalir 19 punktus, b e siskiriantis tuo,kadkorpuse 1 sumontuoti keli stûmokliniai árenginiai, kuriø krumpliaratiniai judëjimo keitimo mechanizmai, pavyzdþiui, mechanizmai 2, 2', 2'', 2'''krumpliaraèiø pagalba nuosekliai tarpusavyje sujungti á sistemà, kiekvieno ið tø árenginiø galinës aðys 17, 17', 17'', 17''' aðine kryptimi kietai kinematiðkai sujungtos su cilindrø 3 stûmokliais, o nejudamai uþtvirtinti papildomi krumpliaraèiai, pavyzdþiui, krumpliaraèiai 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35paskaièiuoti ir sumontuoti taip, kad visø galiniø aðiø 17, 17', 17'', 17''' centrai, dirbant árenginiui, atlieka tiesiaeigá slenkamàjá judëjimà; ciklo valdymo elementai 9inercinë efektingas grožio redaktorius svorio metimas 11 ir varantysis arba varomasis elementas 20 turi bûti bent viename ið sujungtø árenginiø.

Árenginys pagal 20 punktà, b esiskiriantis tuo, kad jo stûmokliniø mechanizmø iðilginës aðys judëjimo keitimo mechanizmø 2 centriniø velenø aðiø linijos atþvilgiu iðdëstytos kampu. Árenginys pagal 20 punktà, b esiskiriantis tuo, kad korpuse 1 sumontuoti ir nuosekliai tarpusavyje krumpliaraèiais sujungti á sistemà keli beðvaistikliniai stûmokliniai árenginiai, kuriø centriniø velenø aðys iðdëstytos lanku arba apskritimu.

Árenginiø sistema ið dviejø árenginiø pagal, punktus, b esiskirianti tuo,kaddu vienodi árenginiai sumontuoti vienas prieðais kità ant bendro pagrindo 36 taip, kad jø prieðais esanèios galinës aðys, pavyzdþiui, aðys 17, 17a, bei 17b, 17cjudanèios vienodu greièiu, vienodomis kryptimis bei vienodo dr matar pasadena svorio netekimas eigomis, sutampa; prieðais esanèios galinës aðys 17, 17a bei 17b ir 17c gali bûti pagamintos ir iðvien arba nejudamai sujungtos tarpusavyje; árenginiø korpusai 1, 1apagrindas 36 ir stûmokliniø mechanizmø cilindrai 3 taip pat gali bûti apjungti á bendrà korpusà.

Puslaidininkiø medþiagø fotoelektriniø parametrø holografinis matavimo bûdas, kuriame erdviðkai moduliuotà optiná þadinimo kanalà suformuoja panaudodami optiná transparantà ir tiriamajame objekte suþadina staèiakampiø ðviesiø-tamsiø juosteliø sekà, tiriamàjá objektà zonduoja kitu optinës spinduliuotës ðaltiniu, b esiskiriantis tuo,kad erdviðkai moduliuotà optiná þadinimo kanalà suformuoja panaudodami faziná amplitudiná optiná transparantà - difrakcinæ gardelæ, kurios pagalba sukuria du vienodai pakreipto bangos fronto optinius þadinimo pluoðtelius - du optinio þadinimo kanalus, kuriais pasirinktu kampu apðvieèia tiriamojo objekto pavirðiø ir jame uþraðo dinaminæ gardelæ, zonduojanèiu optiniu pluoðteliu iðmatuoja ðios gardelës difrakciná efektyvumà ir ið difrakcinio efektyvumo charakteristikø nustato tiriamojo objekto medþiagos fotoelektrinius parametrus.

dr matar pasadena svorio netekimas

Intelektuali identifikavimo kortelë, turinti: joje árengtà atmintá informaciniø duomenø saugojimui; joje árengtà jutiklá gyvø biometriniø duomenø barre riebalų nuostolis joje árengtà mikroprocesoriø, nuskaitytø biometriniø duomenø palyginimui ið anksto nustatyto slenksèio ribose su atitinkamais atmintyje iðsaugotais informaciniais duomenimis ir verifikavimo praneðimo generavimui tik tuomet, jei duomenys sutampa ið anksto nustatyto slenksèio ribose; ir priemonæ verifikavimo praneðimo persiuntimui á iðoriná tinklà, b esiskirianti tuo, kad verifikavimo praneðimas turi maþiausiai iðtraukas ið nuskaitytø biometriniø duomenø.

Identifikavimo kortelë pagal 1 punktà, b esiskirianti tuo,kadverifikavimo praneðimas yra perduodamas á nutolusià autentifikavimo sistemà papildomam verifikavimui. Identifikavimo kortelë pagal 2 punktà, b esiskirianti tuo,kadnutolusiautentifikavimo sistema turi atokiai saugomus informacinius duomenis, kurie skiriasi nuo lokaliai saugomø informaciniø duomenø.

dr matar pasadena svorio netekimas

Identifikavimo kortelë pagal 2 punktà, b esiskirianti tuo,kadkortelës mikroprocesorius naudoja skirtingà palyginimo algoritmà nei tas, kurá naudoja nutolusi autentifikavimo sistema.

Identifikavimo kortelë pagal 1 punktà, b esiskirianti tuo,kadkortelë yra suderinama su ISO SmartCard. Identifikavimo kortelë pagal 5 punktà, b esiskirianti tuo,kadjojeesantis procesorius yra apsaugos procesorius, naudojamas apsaugotø biometriniø duomenø saugojimui ir apdorojimui ir tuo, kad dar turi ISO SmartCard procesoriø.

Identifikavimo kortelë pagal 6 punktà, b esiskirianti tuo, kad apsaugos procesorius yra funkciðkai atskirtas uþkarda nuo ISO SmartCard procesoriaus. Identifikavimo kortelë pagal 6 punktà, b esiski rianti tuo,kadvisiiðoriniai duomenys á ir ið apsaugos procesoriaus praeina per ISO SmartCard procesoriø. Identifikavimo kortelë pagal 6 punktà, b esiski rianti tuo,kadvisiiðoriniai duomenys á ir ið ISO SmartCard procesoriaus praeina per apsaugos procesoriø.

Identifikavimo kortelë pagal 6 punktà, b e s i - skirianti tuo,kadapsaugos procesorius turi pirmàjà jungtá, naudojamà duomenø ávedimui duomenø ávedimo proceso metu, ir antràjà jungtá, prijungtà prie iðorinio tinklo.

Identifikavimo kortelë pagal 10 punktà, b e s i - skirianti tuo, kad pirmoji jungtis yra nuolatinai atjungiama uþbaigus duomenø ávedimo procesà.

dr matar pasadena svorio netekimas

Identifikavimo kortelë pagal 6 punktà, b esiskirianti tuo, kad: kortelë turi virðutinæ magnetinës juostelës sritá ir apatinæ reljefiðkà sritá; biometrinis jutiklis yra pirðtø atspaudø jutiklis; ir apsaugos procesorius, ISO SmartCard procesorius ir pirðtø atspaudø jutiklis yra árengti vidurinëje srityje tarp virðutinës srities ir apatinës srities. Identifikavimo kortelë pagal 1 punktà, b esiskirianti tuo, kad á biometriniø duomenø sudëtá áeina pirðtø antspaudø duomenys, o jutiklis yra pirðtø atspaudø jutiklis, kuris nuskaito duomenis nuo naudotojo pirðto, uþdëto ant jutiklio.

Identifikavimo kortelë pagal 13 punktà, dar turinti: indikatoriø pirðto padëties realaus laiko gráþtamojo ryðio tiekimui, kol naudotojas manipuliuoja savo pirðtu virð pirðtø atspaudø jutiklio, tuo bûdu palengvinant optimalø pirðto nustatymà virð jutiklio.

dr matar pasadena svorio netekimas

Identifikavimo kortelë pagal 13 punktà, b e s i - skirianti tuo, kaip numesti svorio metabolinis sindromas palyginimo procesas naudoja hibridiná palyginimo algoritmà, kuris atsiþvelgia tiek á atskiras detales, tiek á bendrà erdviná nuskaitytø biometriniø duomenø vaizdà. Identifikavimo kortelë pagal 13 punktà, b e s i - skirianti tuo, kad pirðtø atspaudø jutiklis turi kristalinio silicio sluoksnelá, uþdëtà ant pagrindo plokðtës.

Identifikavimo kortelë pagal 16 punktà, b e s i - skirianti tuo, kad pagrindo plokðtë turi stiklo epoksido dr matar pasadena svorio netekimas sluoksná, áterptà tarp dviejø metalo sluoksniø.