Adam griuvėsiai svorio netekimas

Panamoje į tai žiūrima rimtai. Sofijos soborą, t.

Gurko etc. Osvoboditelio gatvėje telkiasi daug reikšmingų Bulgarijai pastatų ir įstaigų, panašiai kaip ir Gedimino prospekte Vil­ niuje. Čia ir Nacionalinė Asamblėja, ir svarbi Rusų cerkvė, ir žymus paminklas rusų carui Osvoboditeliui. Rusai, ne paslap­ tis, čia itin gerbiami. Priešais Karaliaus rūmus, kur duobėta automobilių aikš­ telė, ne vieną dešimtmetį stovėjo Bulgarijos Lenino - Georgi­ jaus Dimitrovo mauzoliejus.

Šiandien šioje vietoje - paslap­ tingo turinio palapinė. Pirmuoju kartu, žlugant Bulgarijoje komunizmui, aktyvis­ tams mauzoliejaus išsprogdinti nepavyko. Dabar, labai norint, gali­ ma atsekti mauzoliejaus perimetrą. Tiek jo - mauzoliejaus - ir beliko. Panašiai adam griuvėsiai svorio netekimas ir komunizmo.

Much dass du fortkommst! Paėjus pirmyn, Tzariaus Osvoboditelio gatvėje, neišven­ giamai pasitinka stalinistinės architektūros mūrai.

Jie feno­ menaliai patikimi, galingi. Panašiai kaip ir Dimitrovo mau­ zoliejaus. Šių daugiaaukščių, kur anuomet glaudėsi bulgarų komunistų nomenklatūra, lengvai neišsprogdinsi. Įrėminta tarp monstrų it svetimkūnis kieme stūkso iš IV-VI amžiaus atklydusi šv.

Georgijaus rotonda. Greta jos galima pamatyti antikos laikų grindinį, pačiupinėti čia sto­ vėjusių kolonų nuolaužas. Įsirėmus į Todoro Aleksandrovo gatvę, po dešinei pasi­ rodo vienintelė Sofijoje Banye Bashi mečetė ir jos minaretas, kairiau - turgus ir sinagoga.

Archeologijos muziejus, kurį dar vakar nusižiūrėjau, įsi­ kūręs Lege gatvės kampe, buvusioje turkų mečetėje. Jame, be manęs, nė vieno lankytojo, todėl jaučiuosi puikiai. Pasigrožė­ jęs senųjų trakų ginklais ir įstabia juvelyrika, ilgėliau stabte­ liu prie natūralaus dydžio bronzinio šerno. Žvėris it tikras, atrodo, tuoj kriuktels. Archeologijos muziejus eksponatų gausa ir dydžiu neperžengia sveiko proto ribų. Per valandą nuodugniai apžiūriu graikų ir romėnų laikų antkapinius paminklus, apdaužytus patricijų biustus, kitus pagonių niekučius.

Antrame aukšte, kai skubiu žingsniu praeinu bizantiškas ikonas, patenku į salę, saugančią pačius seniausius Bulga­ rijos radinius. Dabartinės Bulgarijos teritorijoje šios nomadų gru­ pės keliai išsiskyrė, todėl vieni pasuko - kaip ir politikoje - į kairę, o kiti - dešinėn.

Čia, po stiklo vitrinomis, apstu nežinia kokiu būdu datuotų šimtatūkstantmečių šukių, gremžtukų, šūdukų ir panašiai. Georgijus neketina manęs palikti vieno. Jos išskirtinis bruožas - erelio nosis.

svorio metimas dr south jersey grybelio svorio kritimas

Šalia Ivano Vazovo teatro įsikūrusi leidyklos redakcija. Tai geriausi valgiai padėsiantys numesti svorį vieno kambario sandėliukas.

Yra langas, stalas. Be to, dvi kėdės, iš kurių viena sulūžusi. Lentynoje, tarp kitų rusų autorių raštijos, pagarbiai išstatyta nacbolo Eduardo Limonovo nuotrauka. Rakovskio gatvėje įsikūrusioje galerijoje - vietinio a. Žmonių - sai­ kingai. Kūriniai - eklektiški. Sutiktas dokumentalistas Atanas Kiriakovas, sukūręs apie dailininką filmą, salėje nuobodokai man porina, kad tai buvo neeilinė asmenybė.

Atseit toks kūrybingas ir ūmus, kad ne­ perspėjęs trenkdavo sugėrovui bokalu į galvą arba paslaptin­ gų priežasčių pakurstytas primušdavo, suspardydavo, o vė­ liau išmesdavo lauk iš dirbtuvės net savo geriausius draugus. Panašios legendos man įspūdžio nepadaro, tačiau prita­ riamai linkčioju ir begėdiškai apsimetu, kad žaviuosi meni­ ninku.

Paskambina Georgijus. Autokratiškai prisakęs Mirai, kad prieš spektaklį nesvajočiau apie vyną, jis lauks manęs prie teatro. Adam griuvėsiai svorio netekimas Vazovo teatras statytas XX amžiaus pradžioje. Auksu tviskančioje salėje su Georgijumi sėdime aštuntoje eilėje, per vidurį. Georgijus spėja man į ausį pasiguosti, kad jaučiasi šiaip sau. Atseit nuvargęs, naktį teatre daug dirbo, vėliau paleis­ tuvavo su literatūros profesore - jaunystės laikų simpatija, kurią pasitelkė į pagalbą ruošdamas teatro metraštį.

Rytoj iš pat ryto eis į ligoninę išsitirti, o tada jau žinos, kaip planuoti mūsų laiką. Vietinis scenografas nepatingėjo, davė valią vaizduo­ tei. Žiūrovų ložės ir scena lūžta nuo paslaptingų rakandų, skalbinių girliandų, kito chlamo. Trūksta tik kiaušinienės ir kepintų svogūnų aromato. Per pertrauką Georgijus pažindina su savo profesore. Ji žiūri spektaklį direktoriaus ložėje.

Dama pakylėta, tiesiog švyti. Dega nebaigti darbai. Atsisveikinęs patraukia tiesiai į kabinetą Jie trumpi, vos po kelis puslapius, todėl bet kada galiu malonumą nutraukti. Amerikoje gyvenantis Juzas Aleškovskis gim. Naujausias romanas, už kurį šiomis die­ nomis Maskvoje Aleškovskiui bus įteikta premija kaip už reikšmingiausią emigracijoje parašytą rusų kalba kūrinį, de­ dikuotas Georgijui. Jis, žinoma, tuo didžiuojasi, tačiau fakto nesureikšmina. Perskaitęs keletą smagių apsakymų, išsiruošiu į miestą.

Ir nors man primygtinai buvo siūlyta aplankyti ikonų muziejų Aleksandro Nevskio cerkvėje, renkuosi turgų. Turgus Sofijoje - dvasinis XX a. Susispietę į mobilias grupeles, jie tryp­ čioja prie kioskelių, kažką tariasi, kombinuoja. Šiame žmonių prarasti poodinius riebalus netrūksta elgetaujančių vaikų bei dėl nedėkingo likimo aimanuojančių čigonų, apie kuriuos teko girdėti ne itin palankių nuomonių.

Galvoju apie Virginiją. Su ja vakare susitiksiu. Kada susipažinome, jai buvo keturiasdešimt dve­ ji. Avėjo sportinius batelius, vilkėjo patogius rūbus. Džiu­ gių akių šokoladinė poetė ir psichologijos specialistė atrodė panaši į paauglį.

Nešiojo trumpai kirptus plaukus, kuriuos puošė žila sruoga, suteikianti jaunai atrodančiam veidui pa­ pildomo žavesio. Virginija buvo šiek tiek laukinė, šokoladinio adam griuvėsiai svorio netekimas. Už­ augusi prie Juodosios jūros, kurioje vasarą ir žiemą mau­ dydavosi nuoga, kalbėjo žemu, prikimusiu bocmano balsu.

Juokdavosi atvirai, ypač garsiai, nesivaldydama, taip suteik­ dama progą aplinkiniams pasvarstyti, ar tai dar moters juo­ kas, ar jau gyvulio žvengimas.

Mums susitikus bankete Lisabonoje ir persimetus kelio­ mis banalybėmis, Virginija paryčiais atlėkė į mano viešbučio kambarį ir nevyniodama į vatą prisipažino, kad visą naktį negalėjo užmigti, galvojo apie mane. Po tokios išpažinties nebebuvo kur trauktis. Ir nors už ran­ kų susikibę nevaikščiojome, tačiau šiltų jausmų nepritrūkom. Virginija man patiko. Turėjo keistą savybę lemtingais momentais adam griuvėsiai svorio netekimas dingti, bet netrukus ir vėl atsirasdavo. Buvo nenuspėjama. Tada Virginija su nematomais pašnekovais kalbėdavo irzliai, trumpai.

It malkas piktai kapodavo žodžius, o sakinius pabaigdavo nedviprasmiškais priekaištais. Metusi ragelį, at­ rodydavo pavargusi. Tačiau netrukus, vos lovoje persimesda­ vome keliomis frazėmis, jos veidas ir vėl nušvisdavo. Prisi­ glaudusi ir stipriai apkabinta, galutinai nurimdavo. Virginija turėjo paauglį sūnų, apie kurį nieko nepasa­ kojo. Tik kartą užsiminė, kad šiuo metu jis jau patikimose rankose. Ji buvo šiek tiek feministė ir nepagydoma frankofilė.

Mūsų išsiskyrimas po dviejų mėnesių nebuvo skaudus. Keletą metų apie Virginiją nieko negirdėjau, buvau ją pa­ miršęs. Kartą, būnant Vilniuje, į namų duris paskambino nepa­ žįstamas tipas ir nieko nepaaiškinęs įteikė voką. Jame buvo Virginijos sugalvota, parengta ir išleista CD - valandos truk­ mės nuobodus Juodosios jūros bangų mūšos įrašas, kurį fina­ le vainikuoja stačiatikių vienuolių choro atodūsis, dėkojantis Viešpačiui už šio pasaulio sukūrimą. Po to - ir vėl tyla. Knygyne pamačiau keletą dailiai išleistų Virginijos knygų.

Prasitarus Georgijui, kad noriu su ja susitikti, mano drau­ gas apsiniaukė. Ir vis dėlto - tiesa, riebiai nusikeikęs - paža­ dėjo, kad aš ją būtinai pamatysiu. Virginija vėluoja dešimt Imu nerimauti, galbūt po tiek metų jos neatpažinau?.

Ir vis dėlto, kada paskutinis Gogolio talento mylėtojas įsmunka vidun, tolumoje išvystu besiplaikstant skaisčiai raudoną skraistę. It nešama burės, sumaniai apeidama rifus-automobilius, atplaukia Virginija Mano Virginija - ką čia slėpti - atrodo kaip matrona.

Ji mūvi išpindėjusios bobos lakuotais bateliais su purpuriniais kaspinėliais, veidas nutinkuotas centimetru makiažo, nagai it durklai, pirštai apmaustyti auksiniais žie­ dais, suskaičiuoju keliolika apyrankių.

Prie visų šių grožybių trūksta tik ružavo pudelio. Kalbėtis ar čiupinėtis nebeturime laiko. Vos pasisveikinę, mauname tiesiai į salę. Klestelėję į vietas, persimetame dro­ viomis šypsenomis. Teatre gęsta šviesos. Nuo pirmųjų sekundžių pabirę scenoje aktoriai ima rėkti, blaškosi it pamišę. Akies krašteliu stebiu papurtusį Virgini­ jos veidą.

Jis - akmeninis. Sulaukus choleriko Chlestakovo, artistai negailestingai įsistaugia. Megalomaniškame scenovaizdyje, tarp gigantiškų matmenų rekvizito, pjesės veikėjai atrodo kaip apgailėtini nykštukai.

Bet baubia - niekšai - kaip milžinai. Vienu metu, po eilinio aktoriaus klyksmo, Virginija pra­ trūksta atpažįstamu juoku.

Tačiau netrukus jai pasidaro nepa­ kenčiamai nuobodu. Ji, susmukusi kėdėje, ima demonstratyviai žaisti su rankinės sagtim, susiradusi šiurena popierines nosinai­ tes, maigo mobilųjį telefoną, nervingai kasosi pilvą, blauzdas. Nuo nesibaigiančių Tepkinų, Šlepkinų ir Deržimordų riksmų man ima plyšti galva. Jai jau gana. Man telieka pritarti. Virginijai bumojant ant bulgarų teatro, einame į greta esančio viešbučio restoraną.

Stalelis dviem. Rezervacija - Dar teatre spėjusi pažadėti, kad šį vakarą juodai gersime, Virginija užsako po taurelę - 40 ml - degtinės. Ir nesikuklindama pasakoja. Gyvenime Virginijai atseit šiandien nieko netrūksta.

kaip saugiai ir greitai numesti svorį kdka inkarai svorio

Pasie­ kė tai, ko visada troško. Jos privatus psichoterapijos institutas klesti, ten įdarbinta per šimtas žmonių. Turi kelis namus, kal­ nuose - prašmatnią vilą. Juodojoje jūroje jos visada lūkuriuoja jachta. A svorio metimo treniruoklio programa android galėjo Stalinas susitaikyti?

Kas tik n ori, tik ne jis. A p ie tai, kad suvažiavimas buvo labai neįprastas, byloja šie faktai. P irm a, SSKP X IX suvažiavim o visas stenogram os tekstas ne­ išslaptintas ir šiandien, prabėgus 60 m etų po suvažiavim o8 į ži- niasklaidą pateko įva irių fragm entų, tačiau tik tokių, ku rie nebuvo 8 X I X suvažiavimas buvo vienintelis partijos suvažiavimas, kurio medžiaga niekada nebuvo išleista atskiru leidiniu. Išsamiausias medžiagos rinkinys, m.

Į jį pateko publikacijos, pasiro­ džiusios m. Esam a nuotraukų, padarytų suvažiavim e, esama k in o kron ikos - tuose kadruose gerai m atyti posėdžių salė, tribūna, tiesiai prieš ją kiek žem iau - keturios ste- nografuotojos. V isg i to, kas šių stenografuoto adam griuvėsiai svorio netekimas parašyta, kažkodėl ik i šiol nevalia niekam parodyti.

A n tra, b uvo p riim ta paskutinę suvažiavim o darbo dieną rin k ti naujos sudėties C e n tro kom itetą. N au jai išrinktas C e n tro k o m i­ tetas iškart rinkdavosi į savo p irm ą jį plenum ą, kad išrin ktų dar aukštesnę vadovybę - C e n tro kom iteto P olitbiu rą.

Paskui vykdavo baigiam asis suvažiavim o posėdis, kuriam e būdavo skelbiam as C K P o litb iu ro sąrašas: štai jie, kurie nuo šiol m um s vadovaus. X IX suvažiavim e viskas b uvo kitaip. Paskutinę dieną buvo iš­ rinktas naujas C e n tro kom itetas, tačiau C e n tro kom itetas kažko­ dėl nešoko rin k ti dar aukštesnės vadovybės, n uo šiol vadinam os C K P rezidiu m u. Suvažiavim as baigė savo darbą m.

Trečia, plenum e ilgą kalbą, trukusią pusantros valandos, rėžė draugas Stalinas. Ši Stalino svorio cinkas plenum e tapo paskutiniu viešu pasisakym u jo gyvenim e. Pusantros valandos - tai neįprastai daug. Stalinas m okėjo tylėti, o čia jis staiga tarsi pratrūko. V is dėlto mes nežinom e, apie ką jis kalbėjo. Stenogram a lieka slapta ir praėjus 60 m etų nuo pašalinti riebalus ir kalbos pasakym o.

Ž ino m a tik tai, kad Stalinas šiame plenum e draugus M olotovą ir V orošilo vą viešai išvadino b ritų šni­ pais. Jų žm onos jau sėdėjo Lubiankos požem iuose ir nuolankiai davė parodym us, kokių iš jų švelniai reikalavo stalininiai tardytojai. A nkstesniais laikais nuskam bėjus Stalino k a ltin im u i šn ip in ė ji­ m u draugus V o ro šilo vą ir M o lo to v ą kaipm at būtų išvilkę į belan ­ gę. T o lia u - uždaras teismas, k u rio sprendim as iš anksto nulem tas, ir sušaudym as. G alim a - ir be teism o.

N uostabu, tačiau aukštieji 59 p artin ia i šulai į tokius visų laiku ir tautų genijaus k altin im us ne­ reagavo. K ita ip sakant, Stalinas pareikalavo išgrūsti iš valdžios viršū n ių didžiąją dalį ankstesnės sudėties P olitb iu ro, k u rio sprendim u buvo sušauktas X I X antistalininis suvažiavim as. N uostabu, tačiau C K nariai Stalino paskelbto n ušalin im o nepriė­ m ė ir visus išvardytus draugus nusprendė vėl išrin k ti į aukščiau­ siąją partinę vadovybę.

Stalinas iškart daro atsakom ąjį ėjim ą. P o litb iu rąk u ris va d o­ vavo šaliai ik i ųjų spalio, sudarė 11 n arių Stalinas, M a le n ­ kovas, B erija, B ulganinas, V o ro šilo vas, K ag an ovičiu s, Kosyginas, M ik o ja n a s, M o lo to va s, C h ru ščiovas, Andrejevas ir vienas k an ­ didatas Švernikas.

V a d ų vard ijim as rėm ėsi ne abėcėline tvar­ ka, o ta pad ėtim i, ku rią jie užėm ė vald žios h ierarchijoje. Stalinas pasiūlė: je i jau dabar tu rim e ne C e n tro kom iteto P o litb iu rąo P re zid iu m ątai paverskim e šį organą solidesnių: tegu jam e bus ne 11 n ariųo 25! P olitb iu re, jei neskaičiuosim e Stalino, buvo dešim t senbuvių m aištaujančių narių. Tiesa, d u jųKosyginas ir Andrejevas, parodė tam tik rų abejonių ir buvo lin k ę susilaikyti.

Stalinas nusprendė į naujojo aukščiausiojo partijos vadovybės organo sudėtį įlie ti švie­ žio kraujo. T adam griuvėsiai svorio netekimas ip antistalininė daugum a bus praskiesta ir taps m a­ žum a. O kandidatų skaičių Stalinas pasiūlė p ad id in ti n uo vien o iki vienuolikos!

Document Information

Rezultatas: n arių ir kandidatų buvo 12, o n uo šiol bus 36! Bendras padidėjim as lygiai tris kartus! K iekvienam senbuviui n ariu i ir kan didatu i - po du naujokus. Triu kas patikrintas.

T riu k o esmė: p risileisti arčiau nekilm inguosius, taip išrau­ sant puikybę iš kilm ing ų jų. O jei prireiks, tai jaunosios gvardijos rankom is pasm augti senąją gvardiją. Šiuo m etodu m eistriškai naudojosi ir pats draugas Stalinas. D adam griuvėsiai svorio netekimas r aisiais, kai Stalinas tapo generaliniu sekretorium i, C e n tro kom itetą sudarė 27 n ariai ir 19 kandidatų.

Bet jau aisiais C K buvo 63 n ariai ir 43 k an ­ didatai: taip Stalinas praskiedė aukštuosius partinės valdžios o r­ ganus savais globotiniais, paversdam as senąją gvardiją m ažum a. T o k ią taktiką Stalinas panaudojo ne tik prieš aukščiausiąją va­ dovybę, bet ir visos K o m u n istų partijos atžvilgiu.

Gavęs C e n tro kom iteto generalinio sekretoriaus pareigas Stalinas X X a. P irm a, jis nušalino n uo valdžios Len in ą ir izo liavo jį, n utrau k­ dam as visus kontaktus su išo rin iu pasauliu. A n tra, paskelbė, kad Leninas yra didis, iškilus, genialus. Trečia, paskelbdam as, kad Leninas genialus ir neklystantis, išpūsdam as Le n in o kultą, Stalinas atsargiai, bet atkakliai ir ne­ nukrypstam ai gynė naujojo ku lto vyriausiojo žynio, p ag rin d in io le n in izm o aiškintojo, kovotojo už le n in in io m okym o grynum ą postą.

Leninas kalbėjo ir rašė daug ir net labai daug. Len in o cita­ tom is galim a param styti ką tik n o ri. Stalinas lip dė Le n in o asm e­ nybės kultą tamkad įgautų galingiausią g inklą kovoje už valdžią. T ro ck is tuo m etu, kai kom u n istai užgrobė valdžią, savo padė­ tim i buvo aukščiau už Leniną.

P ilie tin io karo m etais T ro ck is ir Leninas b uvo vien odai svarbūs. Po to, kai Leninas buvo n ušalin ­ tas nuo reikalų ir izoliuotas, T ro ck is įsijautė esąs Sovietų Sąjun­ gos ir Pasaulinės revoliucijos vadas. T ro ck is turėjo iškalbos dovaną. T ro ck is išsakydavo savo idėjas savo vardu: aš taip m anau, aš tam p rita riuaš tai atm etu. O apie Staliną dainų tais m etais niekas netraukė. U ž K o m u ­ nistų partijos vadovaujančios viršūnės rib ų apie jį m ažai kas buvo girdėjęs.

Stalinas net nedidelėje vadų grupelėje nerėždavo kalbų savo vardu. Jis buvo gudresnis. Jis veikė kitaip. Jis kalbėjo: o štai kaip m oko didysis Leninas! D raugas Stalinas padėjo d rau g ui L e n in u i rasti tiesų ir tru m ­ pą kelią A n a p ilin. M iru s io vado, suprantam a, pakeisti b u vo n e­ įm anom a, bet draugas Stalinas ir čia rado, kaip kom p en su oti nepataisom ą netektį.

A tsilie p d am i į le n in in į tiesą sakant, Stalino šaukim ą į partiją plūstelėjo karjeristai. Plūstelėjo tie, kurie revoliucijos m etais ir per p ilie tin į karą nebuvo greiti p risišlieti prie kurios nors stovyklos, neskubėjo apsispręsti. V is i jie buvo už Staliną - būtent Stalinas atvėrė jiem s kelią į valdžią. V ie n tik jį jie ir palaikė. Praskiedęs kovotojų už paprastos liaudies laim ę gretas tam suo­ adam griuvėsiai svorio netekimas ir p rin cip ų nepripažįstančiais naujokais karjeristais, rem da­ masis besąlygine jų param a, Stalinas jau kitais metais sutriuškino T ro c k į, p a g rin d in į pretendentą į aukščiausiąją šalies valdžią.

Stalino pasiūlym as triskart p a d i­ d in ti aukščiausios partinės vadovybės narių bei kandidatų skaičių buvo priim tas.

Kol aš rasiu kitą deguonies butelį. Ir kvėpavimas žaidime akimirksniu sulėtėja, gilėja, ramina. Aš giliai įkvėpsiu, jaučiu reljefo skubėjimą. Pajuskite nerimą, kuris buvo šliaužiantis tose lėtose, skambančiose kvėpavimuose. Vieną minutę plaukiu žaidime, žiūriu į žvaigždes žemėje žemiau.

O ir kaipgi jo nepriim si? V ie n a vertus, pats draugas Stalinas pašaukė jaunim ą į aukščiausią valdžią. K ita vertus, spau­ dim as iš a p a čio j buvo labai jau galingas: jau nieji vadai nekantravo atsidurti žėrinčiose viršūnėse.

O už kiekvieno iš naujųjų protežė pečių stovėjo jo kom anda.

Daug ko čia būta: pagonių, krikščionių, žydų, mahometonų, janyčarų, armėnų, skerdy­ nių, krauju suteptų karų.

Jei pakyla grupės vadovas, tai traukia paskui save visą savo šutvę. T o d ė l kom anda, palypėjusi aukščiau paskui savo lyd erį, stum ia jį dar aukščiau. Ši padėtis Arkties regione susidarė dėl klimato kaitos. Turime užkirsti kelią katastrofiškam šių pokyčių vyksmui, o tai gali būti pasiekta tik greitai perėjus prie atsinaujinančiųjų energijos išteklių. Vis dėlto šioje strategijoje laikomasi visiškai priešingo požiūrio.

Kartu su daugeliu aplinkos apsaugos organizacijų raginame paskelbti moratoriumą dėl naujų naftos gavybos Arktyje projektų. Turi būti sudaryta sutartis panaši į sutartį dėl Antarktiespagal kurią naudingųjų iškasenų gavyba šiame regione būtų uždrausta. Galiausiai raginame nedelsiant demilitarizuoti regioną ir dėl to įsteigti demilitarizuotą Arkties zoną.

Kalbėtojas sutiko atsakyti į klausimą, pateikiamą pakeliant mėlynąją kortelę pagal Darbo tvarkos taisyklių straipsnio 8 dalį. Parlamentas jau padarė vieną nuodėmę, uždrausdamas prekybą iš ruonių pagamintais produktais, ir juos gerokai supykdė. Kodėl turėtume erzinti juos dar labiau?

Diskusijos - Ketvirtadienis, m. sausio 20 d.

Dabar reikia imtis diplomatijos ir bendradarbiavimo. Vis dėlto lieka neatsakytų klausimų: su kuo buvo konsultuojamasi? Kurios šalys yra susijusios? Kurioms vietinėms tautoms daromas poveikis? Ar vyko kokios nors konsultacijos su žmonėmis, kuriems tokia padėtis gali būti naudinga, arba su tais, kurie gali prarasti savo pragyvenimo šaltinį?

Manau, kad reikalingas tolesnis dialogas. Iki šiol vykusių derybų nepakanka. Turime stengtis, kad šis dialogas būtų kuo platesnis, įskaitant konsultacijas su platesnėmis visuomenės grupėmis ir galbūt visų pirma su vietinėmis tautomis.

Bastiaan Belder, EFD frakcijos vardu.

Krypties pasirinkimas kelionei (2021 m. balandis)

Arkties regionas yra strategiškai svarbus, ypač dabar, kai Arkties regiono atšilimas, atrodo, atvėrė naujų transporto maršrutų naudojimo ir išteklių gavybos galimybių. Be to, vienas iš šio regiono bruožų — labai trapi ekosistema, ypač nukentėjusi dėl taršos iš Europos, Šiaurės Amerikos, Rusijos ir Kinijos. Tai, kad nacionalinės pretenzijos į Arkties regioną ne visada aiškios, tik apsunkina padėtį. Taigi pritariu ES strategijai dėl Arkties regiono, kuri padės ES užimti padėtį, atitinkančią kitų didžiųjų valstybių, ypač Rusijos, kuri aiškiai linkusi išnaudoti šį regioną ekonomiškai, padėtį.

Jei ekonominė veikla ateinančiais metais plėsis, bus svarbu, kad užtikrintume tinkamą pusiausvyrą tarp aplinkos apsaugos ir ekonominių aspektų ir tai darydami įtrauktume vietos gyventojus. Užtikrinti ES stebėtojos statusą Arkties taryboje būtų tinkamas žingsnis teisinga kryptimi. Andreas Mölzer NI. Manoma, kad vien tik naftos atsargos po ledu siekia 90 mlrd.

Juk jau dabar Arkties regiono platumos yra pasaulinis gyvsidabrio atliekų kapinynas. Vis dėlto, atsižvelgiant į energijos paklausą pasaulyje, turbūt būtų nerealu tikėtis, kad bus priimtas sprendimas atsisakyti Arkties regiono naftos išteklių gavybos.

Reikia tikėtis, kad Europos Sąjunga, atlikdama savo vaidmenį Arkties taryboje, užtikrins, kad bus įdiegti geresni saugos standartai tam, kad Arkties gyvūnija nepatirtų panašaus šiurpaus likimo, kaip Meksikos įlankoje po neseniai įvykusio naftos išsiliejimo. Be to, ES požiūriu, Arktis yra taip pat labai svarbus adam griuvėsiai svorio netekimas naujų pasaulio prekybos maršrutų plėtrai. Be abejo, tik tuo atveju, jei vietos gyventojai eskimai nebus priversti adam griuvėsiai svorio netekimas prarasto pragyvenimo šaltinio iš nevilties griebtis į piratavimą panašių priemonių.

Kaip tik to reikia nepamiršti tiek planuojant laivybos maršrutus, tiek ir išgaunant naftą. Gahleriui už jo parengtą labai gerą rezoliucijos projektą ir vaisingą bendradarbiavimą. Man kaip greitai sulieknėti juosmenį svarbiausių dalykų rengiant šį pranešimą buvo tai, kad daugiau dėmesio būtų skiriama aplinkos pokyčių moksliniams tyrimams ir stebėsenai, nes gauta informacija yra labai svarbi priimant politinius ir ekonominius sprendimus.

Pasirodo, testą galėjome darytis ir Panamoje — žmones, kurie skrenda į pačią Panamą ir sako darysią testą ten, praleidžia. Panamos oro uoste laukia ilga eilė prie karantino punkto, kur tikrina testus.

Viskas jau pažįstama, net žinau, kuris vienintelis oro uosto išėjimas, per kurį galima vėl įeiti į pastatą: juk jau skridome per čia iš Brazilijos į Ekvadorą gruodįtada ir pamaniau, kad Panamai reikia daugiau laiko. Ilga eilė Panamos oro uoste prie karantino punkto, kur tikrina testus. Pasų kontrolė — už jo. Žinios iš kitur m. Ir vėl matau priėmęs teisingus sprendimus.

Štai kas vyksta šalyse, kuriose šiuo metu irgi svarsčiau būti: -Afganistane, kaip ir spėjau, Talibanas po gegužės 1 d. Viską irgi sukėlė karantinai: šiems pridarius nuostolių, prezidentas bandė kelti mokesčius, o liaudis sureagavo. Na, bet vakcina tik viena daugybės plytelių mėginant išvengti visokių neigiamų reiškinių, kurie gali ateiti įvairiomis formomis ir iš įvairių pusių.

Tikrasis karantinas, tiesa, prieš kelias savaites baigėsi, bet iš karto jaučiasi priemonių rimtumas: -Kaukės — visuotinis reiškinys, privalomos ir lauke.

Štai Taboga saloje žmonių labai mažai, lengva palaikyti atstumą, tad ėjau be kaukės — bet praeivis pasiūlė užsidėti, nes policija skirtų 30 dolerių baudą tiesa, prieš tai prasilenkiau su policininkais, ir nieko nesakė: gal tiesiog pasikeitė tvarka. Vėliau dar porąsyk tokių replikų sulaukėme — nors kaukes nusiimdavome tik retkarčiais, lauke, kai atstumas iki kitų žmonių didelis, bet koks aplinkinis, būdavo, vis sureaguodavo. Pačios kaukės — bene pigiausios, kokias mačiau pasaulyje.

Panamos degalinėje kur šiaip jau brangu kaukės kainuoja tiek, kiek Lietuvoje rasi pigiausias užsakydamas internetu. Plačiausias pasirinkimas spalvų, formų, net standartų — pvz. Per Panamos kanalą viskas plaukia… Užsiperkame kaukių ateičiai iki pat grįžimo į Lietuvą. Štai taip atrodo Panamos televizijos laidos -Visur prie įėjimų automatiniai temperatūrų tikrinimai, dezinfekcijos aparatai be mygtukų: pakanka pakišti ranką ir dezinfekuoja automatiškai. Girdėjau, kaip vaikai tą frazę kartoja gatvėje tarsi papūgos — kasdien ją kiekvienas išgirsta gal net ir dešimt kartų.

Pusryčių bufetas viešbutyje, kur maisto iš anapus skydų gali įdėti tik tarnautojos Čia tik žiedeliai, palyginus su tuo, kas buvo: Lietuvos garbės konsulė, su kuria susitinkame, pasakoja, kad m.

Ir sausį-balandį viskas buvo uždaryta. Kai pirkau bilietus iš Dominikos Respublikos į Panamą prieš mėnesį, dar daugiau kas buvo uždaryta, bet matėsi pozityvi kryptis. Panamoje jau būna ir gyva muzika Dabar dauguma dalykų veikia — muziejai, prekybos centrai, net nors neaktualu kino teatrai, restoranai iki 22 ar 23 val.

Uploaded by

Kitoms randame alternatyvų — tarkime, norėdami pažinti kanalą ir laivybą, nemokamą vaizdą nuo Pedro Miguel šliuzų. Išsinuomojame AirBnB butą su vaizdu į Panamos kanalo įplaukimą, žavu stebėti laivus. Savininkas sako, kad esame pirmi klientai nuo m. Buvo išėmęs butą iš AirBnB, nes nieko nesitikėjo, o ir daugiabučio administracija bijojo svečių, radikaliai reikalavo kaukių net laiptinėje, skirdavo nedėvintiems 50 dolerių baudas.

Dirbant prie Panamos kanalo vartų visada yra kur pailsinti akis: pažiūrėti, kokie laivai ir kur plaukia Turizmas po pandemijos Panamoje dar tik žengia pirmuosius žingsnius. Tokia jau pandeminė situacija: nuo ribojimų panaikinimo praeina mėnesis ar keli, kol atsigauna. Nes iki tol dar internetas būna pilnas prieštaringos informacijos. Tuščiame paplūdimyje Bluff Tiesa, ar toli nueis turizmo atgimimas, neaišku. Pakoreguoju grafiką, kad sekmadienį ten nebūtume ir, belieka tikėtis, kad iki birželio 2 d.

Panamos masiškesnis karantinas neapims. Naujiena: viešajame transporte be kaukių reikės ir veido skydų. Panamoje į tai žiūrima rimtai. Išpopuliarėjo prekyba veido skydais stotelėse. Viena vertus, mažai užsienio turistų, dėl ko labai pigiai gauname išsinuomoti automobilį 12 eurų už dieną už normalų sedaną su automatine pavarų dėže.

Kita vertus, sunku savaitgalį pakeliui į šalies vakarus gauti viešbutį, už paprastą numerį kalnų miestelyje El Valle tenka mokėti net 70 eurų: nes patys panamiečiai, ką tik buvę uždaryti, masiškai pajudėjo. Dar tikriausiai ir iš sekmadieniais uždaromų pasienio su Kosta Rika provincijų žmonės plūsta savaitgaliams į ten, kur neuždaroma: tą irgi jau mačiau Brazilijoje.

Tačiau tai, pirmasis žaidimas kaip nauja studija, Aziz iš esmės dirba su Orth gyvenimo gobelenu, o ne tik savo gyvenimu, bet vienu iš skausmingiausių momentų. Tai kažkas, ką mes manome, kad žmonės džiaugsis ir kad žmonės gali susieti su tuo. Ir šis žaidimas, su sunkiais ryšiais su labai realiu, emociniu įvykiu, yra tik vienas iš daugelio žaidimų, kuriuos jie tikisi kartu.

Manau, kad tai bus adam griuvėsiai svorio netekimas su žmonėmis, nes visuotinė erdvės idėja, prarandama ir įstringa erdvėje ir tie dalykai, kiekvienas gali su tuo susieti.

svorio netekimas nuovargis dažnas šlapinimasis dramatiškas svorio kritimas ir nuovargis

Mes tikrai norėjome turėti savo unikalų mechaniką, kuris buvo teisingas visam pasauliui, kuris kažką pridėjo prie žaidimo ypatingu būdu. Taigi net tada, kai suremontavote savo kostiumą, jausmas, kad būna šalmas ir kvėpavimas, niekada nebus. Visa visa įtampa ir padidėjęs kvėpavimas ir ekranas tampa neryškus dvigubas matymas ir galų gale tunelio vizija, ir jūs gniaužiate ir miršta. Atrodo, kad netgi kalbant apie žaidimą Ortas truputį nerimauja ir žaisti, - sako jis. Tačiau žaidimo priėmimo procesas buvo katartiškas, sakė jis.

Ir jis tikisi, kad galutinis rezultatas bus žaidimas, kuris ne tik linksmina, bet ir padeda žaidėjams patirti tam tikrą, ką jis išgyveno. Kaip aš, Orth, klausiu, ar žaidime apie tokį žiaurų laiką jo gyvenime gali būti toks atpalaiduojantis. Jie tiesiog nesuteikia. AAA studijos niekada nepadarys tokio žaidimo. Ir aš manau, kad žmonės, kurie perka AAA žaidimus, nori tokios patirties.

Mes stengiamės pasiekti tikrai kinematografinę, AAA patirtį, bet mažesniame, intymiame aplinkoje. Aš nežinau. Mūsų ataskaita bus skirta abiem institucijoms, t. Tarybai ir Parlamentui, ir tikimės, kad jūs visi būsite ja patenkinti. Inese Vaidere, PPE frakcijos vardu. Gahleriui už jo kruopščiai parengtą pranešimą. Tikrai džiaugiuosi, kad Europos Sąjungos politika tolimojoje šiaurėje yra viena iš tų sričių, į kurias Europos Sąjunga atsigręžė gana tinkamu laiku.

Arktyje gali būti rasti didžiuliai gamtiniai ištekliai — apie ketvirtadalis neatrastų pasaulio naftos ir dujų išteklių, biogenetinių ir žuvų išteklių, naudingųjų iškasenų. Ji taip pat siūlo naujų jūrų transporto galimybių. Tirpstant ledynams laivybai atsivėrė maždaug 40 proc. Arkties potencialas yra įspūdingas. Todėl su juo turi būti elgiamasi atsakingai. Ir neatsakingas gamtos išteklių naudojimas, ir neapgalvoti transporto srautai gali turėti labai rimtų ekologinių padarinių.

Tuo pat metu turi būti pripažinta, kad naudojami Arkties turtai gali atverti naujų galimybių sprendžiant ne tik energetikos, bet ir žaliavų bei su maistu susijusias problemas. Vyksta įnirtinga didžiųjų pasaulio valstybių kova dėl adam griuvėsiai svorio netekimas, kam teks liūto dalis valdant ir naudojant šiuos išteklius. Nors Arkties regione gyvena maždaug 3,7 mln. Šiuo metu Jungtinės Tautos nėra patvirtinusios jokių kokios nors valstybės išimtinių teisių Arktyje, ir tikiuosi, kad tai nebus padaryta ateityje.

Kaip sumažinti kūno svorį?

Būtent todėl mūsų politika turi būti atsakinga. Europos Sąjunga turi sukurti specialią, koordinuotą strategiją, skirtą visoms su tolimąja šiaure susijusioms veiklos sritims ir susitarti dėl šios politikos finansavimo bei šio finansavimo šaltinių.

Taip pat turi būti atsižvelgta į klimato kaitos, vietos gyventojų gerovės ir vystymosi bei energetinio saugumo klausimus. Siekiant įgyvendinti šią politiką, svarbus nuolatinės stebėtojos Arkties taryboje statusas. Nors neturime tiesioginių jūros sienų su Arktimi, Europos Sąjunga gali tapti lydere tiek tiriant regiono išteklius ir naujus laivybos kelius, tiek ir užtikrinant aukštą aplinkos apsaugos lygį.

Žinoma, geriausią jo įvertinimą pateikė Komisijos narys Š. Füle, pasakydamas, kad šis pranešimas taps trečiuoju Adam griuvėsiai svorio netekimas Arkties politikos ramsčiu. Nieko nuostabaus, kad Arkties politika atsiduria tarptautinės politikos dėmesio centre, nes, kaip sakė ką tik prieš mane kalbėjusi Parlamento narė, Arkties regione yra trečdalis pasaulio dar neatrastų gamtos išteklių: naudingųjų iškasenų, dujų ir naftos.

Klimato kaita ir konkurencija dėl šių gamtinių išteklių yra tarpusavyje susiję klausimai, bet faktiškai plėtrą, be abejo, lemia pasaulio ekonomikos vystymasis. Laimei, veikla Arkties regione buvo stabili ir pagrįsta noru bendradarbiauti. Arkties politika ateityje leis patikrinti, ar mes kartu galime padidinti stabilumą, ar, priešingai, paskatinti naujus konfliktus. Svarbu gamtos išteklius naudoti atsakingai ir rūpestingai, kad būtų išvengta aukso karštligės ir katastrofų, panašių į įvykusią Meksikos įlankoje.

Svarbu, kad pateikiame subalansuotą pranešimą ir siunčiame žinią, kad turėtų būti sustiprinta Arkties taryba ir kad Europos Sąjunga aktyviau dalyvaus joje kaip stebėtoja.

Turėtume ne tik įsikišti į jos veiklą, bet ir dėti diplomatines pastangas, dalyvauti derybose, tvirtame politiniame bendradarbiavime ir, visų pirma, užimti priešakines pozicijas iškilus poveikio aplinkai vertinimo klausimui. Manau, puiku, kad pranešime užsimenama apie Arkties informacijos centro svarbą ir taip pat teigiama, jog tinkama jo būstinės vieta būtų Laplandijos universitetas Rovaniemyje, Suomijoje. Gahleriui, taip pat visiems šešėliniams pranešėjams.

Manome, jog puikiai bendradarbiavome, ir svarbu, kad pranešimas savo iniciatyva priimtas ir kad remiantis juo bus pateiktas pasiūlymas. Pranešime tvirtai pasisakoma už dideles būsimas investicijas, kurios sudarytų sąlygas Arkties regiono žmonėms ten išgyventi, ir investicijas į darbo sąlygas, transportą ir aplinką.

Taip pat manau, kad itin svarbus jame išdėstytas požiūris į būtinybę pripažinti vietinių tautų, ypač samių, statusą.